Hír

Dr. Ormóshegyi Zoltán: KÜLDETÉSBEN

🙏“… nemcsak úgy ‘elvagyunk’ ebben a világban, véletlenszerűen, sorsszerűen, körülményeinkkel bezárva emberek közé, hanem KÜLDETÉSÜNK VAN EBBEN A VILÁGBAN Mindannyiunknak. De azt, hogy miért vagyunk itt: azt meg kell találnunk, fel kell fedeznünk, fel kell ismernünk, hogy Krisztusban mi az én küldetésem ebben a világban! (…) De Jézus azért támadt fel, azért ment fel a mennybe, azért küldi a drága Szentlelket, hogy a mi életünk: ne értelmetlen, hanem megértett élet-, krisztusi küldetésben levő élet legyen.”
– Dr. Ormóshegyi Zoltán

📣📣📣

Múlt héten csütörtökön ünnepeltük a Mennybemenetel ünnepét, mely napon Dr. Ormóshegyi Zoltán református lelkipásztor szolgált közöttünk, és szólta az Úr igéjét KÜLDETÉSBEN címen az ApCsel 1,7-12. alapján.

🔈🔈🔈 SZERETETTEL ADJUK KÖZRE ÜNNEPI ISTENTISZTELETÜNKET:

📣📣📣 ‼

Mindemellett fogadjátok szeretettel az alábbi néhány gondolatot, melyben Rezső Enikő és Sebestyén László Ede testvéreink keresik a választ arra, hogy hogyan is mondhatnánk el, foglalhatnánk egybe azt, hogy mi is valójában a mennybemenetel ünnepe?

Hadd legyenek ezek a gondolatok is hitünk és ismeretünk épülésére és növekedésére, és mindemellett mások javára is, a mi Urunk dicsőségére! 🙏🙏


👉 REZSŐ ENIKŐ: ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, AVAGY MENNYBEMENETEL?

Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepéről minden évben a húsvét utáni 40. napon emlékezünk meg. Az ünnep áldozócsütörtök elnevezése a középkori római katolikus egyházban terjedt el, mint a húsvéti szentáldozás határnapja. Mi, mint protestánsok inkább a mennybemenetel szót részesítjük előnyben. Az ősegyház az Ascensio Domini (az Úr felemeltetése) elnevezést használta, a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte.

Amint erről a Szentírás beszámol Jézus mennybemenetele a tanítványai szeme láttára történt, erről tudósít Márk és Lukács is. (Márk 16,19; Lukács 24,50-53, vagy ApCsel 1,9-11). Ószövetségi jövendölések beteljesedését láthatjuk, amint a Zsoltárok 68,19 illetve a Zsolt 110,1-2-ben is olvashatunk erről. A Heidelbergi Kátéban így találjuk: „Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk.” (HK 47.) Az Apostoli Hitvallásban is így valljuk: „…Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján…”

Miért fontos számunkra a mennybemenetel ünnepe?

ELSŐSORBAN azért, mert ahogy Krisztus mennybemenetelével ígéretek teljesedtek be, így bízhatunk abban, hogy a még be nem teljesedett ígéretei is valóra válnak. Mikor Jézus a mennybemenetelről beszélt, ígéretet tett a Szentlélek eljöveteléről, így találjuk megírva a János 16,7-ben: „Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” Ezen az ünnepen erre az ígéretre is emlékezünk, mellyel Krisztus a tanítványoktól búcsúzott: „tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” ApCsel 1,8.

Mit is értünk tulajdonképpen azon, hogy Jézus mennybe ment? Hol van a menny?

A Biblia tanítása szerint a menny nem valahol a felhőkön túl, a csillagok világán túl van. Nem arról van szó, hogy Jézus elment valahova nagyon messzire, megfoghatatlan távolságra. Egy másik dimenziójú létformába ment, ahová a tekintet nem ér el. Nem egy térbelileg más világ, hanem egy másik létforma, egy magasabb rendű, más dimenziójú élet, amely a mi véges és mulandó életformánkkal szemben az örökkévaló életforma, amit mi nem is tudunk elképzelni, mert minden gondolatunk és elképzelésünk a térhez, időhöz van kötve. Éppen azért lépett át az anyagiból a szellemi világba, hogy minden korlátozás nélkül velünk lehessen. Így ott van veled is, ha hit által tudomásul veszed az Ő jelenlétét. Hinni Jézusban éppen azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban vagyok a láthatatlanul mellettem levő Jézussal, így sohasem vagyok egyedül, imádságban szólhatok Hozzá, segítségül hívhatom, Igéjén keresztül hallhatom a hangját, amit a Szentlélek megelevenít előttem, bennem. Hiszen Jézus a mennybemenetele által nem vált el tőlünk, hanem éppen a mennybemenetel által került bár láthatatlan, de boldogító közelségbe velünk.

Jézus mennybemenetele után új korszak kezdődött a hívő ember életében, amely meghatározza a keresztyének mindennapjait. Hogyan?

Milyen áldásait vehetjük a mindennapi, gyakorlati életünkben annak, hogy Jézus visszament az Atyához és hogyan tudjuk ezt elmondani, továbbadni másoknak?

1️⃣ ELŐSZÖR: a menny felé irányítja a tekintetünket, a gondolatainkat, a szívünket! A láthatókról, a (földi szemeinkkel még) láthatatlanok felé tereli érdeklődésünket. Ez teljes életszemlélet-váltást eredményez! Legyünk akár fiatalok, akár régebb óta fiatalok. Isten meg tudja változtatni a régi, jól bevált rossz szokásainkat, még az ünneplésünket is akár, ahhoz hogy az életünk gyökeres fordulatot vehessen.

2️⃣ MÁSODSZOR: Jézus mennybemenetele nemcsak történeti tény, nemcsak arról beszél, hogy egyszer valamikor régen egy ilyen csoda megtörtént, – hogy valaki az emberek szeme láttára átment ebből a világból a másik, láthatatlan világba, amely ugyanolyan valóságos világ, mint itt a földi, – hanem reménységünk biztos záloga!

De miért is van szükségünk arra, hogy ne ragadjunk le CSAK a földieknél?

Az 1Korinthus 15,19-ben így mondja Isten Igéje: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” Vagyis a gyakorlatban ez akkor is meg tud és meg kell hogy mutatkozzon, amikor beköszönt esetleg egy váratlan betegség, de akkor is, amikor valamelyik hozzátartozónk földi porsátora dől össze, vagy éppen mi magunk kerülünk az élet-halál mezsgyéjére. Hiszen Jézus Krisztus azért ment előre, hogy helyet készítsen számunkra, hogy előkészítse és fenntartsa a helyet azoknak, akik Őt Megváltójuknak ismerték meg, akik már itt a földön Őhozzá tartoztak. A János 14-ben így mondta Jézus: „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” A kérdés az, hogy: Te hiszed-é ezt? Van-e bizonyosságod afelől, hogy majdan te is Vele leszel egy örökkévalóságon át?

Dr. Joó Sándor, református lelkéipásztor ezt így fogalmazta: Az a biztos tudat, hogy Jézus ott van és készíti a helyet nekünk a mennyben igen biztató fényt vetít a földi élet sokszor sötét útszakaszaira is. Hiszen ez azt jelenti, hogy az élet minden nehézségének, minden terhének és fájdalmának célja és értelme van. Mert minden, ami Isten gyermekeivel itt történik, arra való, hogy előkészítsen az örök életre. Ha valaki ennek a boldog reménységnek a fényében jár, a legsötétebb, legkilátástalanabb életút is megvilágosodik számára. Elnémulnak a panaszok, felszáradnak a könnyek, új erőt, bátorságot kap az ember, hiszen nagy örömben van része: útban van hazafelé!

3️⃣ HARMADSZOR: választ keresve arra, hogy milyen áldást vehetünk Jézus mennybemeneteléből – az a boldog bizonyosság és megtapasztalás is a mienk, hogy Jézus velünk van mindennapon. Hiszen amikor itt járt a földön, akkor csak egy bizonyos helyen lehetett jelen tér és idő korlátai között, most pedig mindenütt és mindenkor jelen van, nem korlátozza már a tér és idő. És az a hatalmas Krisztus van velünk “akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.” – 1Péter 3,22.

4️⃣ NEGYEDSZER pedig: mit is jelent számunkra, ma élő embereknek az, hogy „miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.” Bátorítást, reménységet, védelmet, – ha nagyon tömören szeretnénk fogalmazni. Bővebben pedig azt, hogy amiben hiszünk, az nem pusztán egy eszme, hanem valóság. Kezei áldóan terjednek ki ma is a föld felett, kegyelmet kínálva a Hozzá térő bűnös ember számára.

Ezért drága ünnep számunkra a mennybemenetel, mert azt jelenti, hogy Jézussal egészen meghitt közelségben járhatunk már itt a földön.


👉SEBESTYÉN LÁSZLÓ EDE: MI AZ, HOGY MENNYBEMENETEL?

Erre a kérdésre szeretnék egyszerű szavakkal válaszolni.

Mennybemenetel ünnepén a feltámadott Jézus Krisztus mennybe való (vissza)menetelére emlékezünk. Miért egy csütörtökön, s miért negyven napra húsvét után? A kérdés nagyon jó. Azért, mert Jézus Krisztus negyven napig volt közöttünk az Ő feltámadása után.


Értem én, jó, de mit jelent számodra ez az ünnep??

– Már vártam ezt a kérdést, s örülök is neki. Ő a mennybe ment, hogy engem is oda vigyen. Tudod, Ő ma is uralkodik, mint a MENNY KIRÁLYA, trónja ott van az Atya jobbján. Egyháza életében, személyesebben szólva, megváltott tanítványai életében viszont kifejti hatását, erejét. Ezt Szentlelke ereje által Igéjén keresztül gyakorolja, s erre mutat a tíz nap múlva következő pünkösdi ünnep, – no, de az egy másik kérdés lenne…

Elment helyet készíteni az atyai házba. Ott van az én igazi hazám, oda hazavár.

Hát te nem a földön élsz? – kérdezed.

De igen, viszont itt csak vándor vagyok. Felkészülök az örök életre, pontosabban, az már el is kezdődött Vele, amikor hit által szívembe fogadtam Őt.

Mennybemenetel ünnepén még arról is megemlékezünk, hogy Ő az Ő Anyaszentegyházának feje.

Jujj, mondjad egyszerűbben!!

– Tudod, Testvér: Ő AZ ÚR.

Számomra ez ennek a hétköznapi ünnepnek a lényege.

Ha valóban Ő az Úr az életemben, akkor minden más a helyére kerül, az őt megillető helyére, s akkor élek jól és helyesen mindennel, ha Ő uralja azt (idő, pénz, erő, család…).

Ő a mennybe ment, s azóta minden tanítványához egyformán közel van. Ahogy Ő felment, úgy jön majd vissza is értünk, ezért is olvassuk a Biblia utolsó lapján ezt az imádságot:

„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” – Jel 22,17


🙏 “Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.”
Kol 3,1-3