Hitvallás

HITVALLÁSUNK

Írta: REZSŐ ISTVÁN

Hitvallásunk megfogalmazásában Sípos Ete Álmos református lelkipásztor írását hívjuk segítségül, – aki már a mennyei honban dicsőíti az Urat:

Vallom, hogy a református egyház mai állapota elsősorban lelki, és nem szervezeti reformáció után kiált.
Vallom, hogy az igazi reformáció ma is a megtérő szívekben kezdődik!
Vallom, hogy az igazi reformációt ma is csak a Szentlélek tudja elkezdeni!
Vallom, hogy az egyházat reformáló Szentlélek eszköze ma is a megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló igehirdetés és az imádkozó közösségek!”

A HÁIHA közösség alapvető elveinek összefoglalását (is) summázza e rövid vallomás, amit mi is hiszünk a Biblia tanítása alapján. Valljuk, hogy magyar népünk körében ébredést, megújulást nem lehet emberi okoskodásokkal, netán szervezéssel kieszközölni. Ugyanakkor az Ige alapján mi is ugyanúgy látjuk, hogy megtérést csak a Szentlélek tud munkálni a megfeszített és feltámadott Krisztust hirdetve. Ennek eszköze szeretne lenni a HÁIHA közösség is, amikor evangélizációt szervezünk, amikor imaközösségre gyűlünk össze és akkor is, amikor Bibliaórára hívogatunk. Aki pedig már az Úré, azon Testvéreinkkel pedig együtt szeretnénk növekedni, fejlődni, ahogy az Efézus 4:13-ban olvassuk: 

„…míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra …”

Szolgálatunkkal, szervezésünkkel nem gyülekezetet vagy egyházat akarunk alapítani, hanem egy plusz lehetőséget és alkalmat szeretnénk nyújtani, – mint ahogy az egyháztörténetben volt rá számtalan példa, az ébredési mozgalmak idején – azok számára, akik a saját gyülekezetükbe való járás mellett, időt tudnak és kívánnak fordítani az evangélium továbbadására és szívügyüknek tekintik magyar nemzetünk Istenhez fordulását.

A Biblia több helyen is említi, hogy az imádságot fegyverként is adja Isten a hívők kezébe. 

Ezt megértve gyűlünk össze hétről hétre imádkozni magyar népünk ébredéséért szerte a világban, miközben átéljük azt is, hogy az Ige minket is formál, tisztogat, – nem felejtvén azt sem, hogy: 

Munkánk sikere és áldása az Istennel való kapcsolatunk mélységétől függ.” Oswald Chambers.

Bódis Miklós lelkipásztor egyik alkalommal így fogalmazott:

Isten hívő népe nem kerülheti meg Jerikót, át kell menniük rajta. Jerikó falai leomlanak. És hogy omlanak le Jerikó falai? Imádság által.”

Az imaközösség mellett pedig elhivatottan szervezzük a hívő nép tanításáért az evangelizációs sorozatokat, határokat átívelve, ügyelve és figyelve az Ige tisztaságára.

„A tiszta evangélium terjedése mellett az evangelizációs sorozatok elsődleges célja az, hogy mindazok, akik hallják az Igét, megtérjenek és éljenek. Isten akarata, hogy az Ő hívő népe megtudja mutatni a hitét a cselekedetei alapján, és el tudjon kategorikusan határolódni a világtól, a bűntől és a bűnben való élettől, hogy a hívő népre a szentségben való járás és a szentségben való élés legyen a jellemző, megtartván az Ő parancsolatait, és válaszolva hálás, bűnbánó, engedelmes élettel az Ő kimondhatatlan szeretetére.” – Bódis Miklós.

A Heidelbergi Káté első kérdés-felelete jutott eszembe: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? A felelet így hangzik: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől – akár élek, akár halok– nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok (…). Ebből fakad a HÁIHA közösség elköteleződése is Krisztus és az evangélium továbbadása mellett, hisz aki már megtapasztalta a saját életében Jézus Krisztus újjáteremtő hatalmát és a kereszt erejét, annak az embernek a szívében ott ég a tűz, hogy másokat is megnyerjen Krisztusnak.

Célunk, hogy minél több magyar honfitársunkhoz eljusson az életet adó Ige, amely képes a halott állapotból bárkit új életre kelteni, bármilyen mélységből, bukásból kihozni, képes a megfáradtat megeleveníteni és szolgálatba állítani.

Mint HÁIHA közösség, nem tartozunk hivatalosan semmilyen felekezethez. A közösségben, döntő többségben református testvérek vannak jelen alkalmainkon, a világ különböző országaiból (már az első evangélizáción, a zoom-ra feljelentkező testvérek: 17 országból voltak!). Látván a szétszórt magyarságot a világban, öröm és hála van bennünk, amikor megtapasztalhatjuk az Úr szervező munkáját egy-egy evangélizációs sorozaton.

Nem egyszer kaptunk visszajelzéseket, olyan helyekről, ahol nem is gondolnánk, hogy még ott is élnek magyar honfitársaink, testvéreink, ilyen például Cancun (város Mexikóban, a Yucatán-félszigeten), vagy misszionárius testvéreink Vanuatun (a Csendes-óceán délnyugati részén) – csak kiemelésként, különlegességként.

Elsődleges szempontnak tartjuk és a továbbiakban is azt szorgalmazzuk, hogy mindenki a saját, fizikai gyülekezetében legyen aktív tag, semmiképpen nem a fizikai, gyülekezeti alkalmak helyett tartjuk az evangélizációkat, a Bibliaórákat vagy az imaközösségi alkalmakat.

Aki pedig a gyülekezete mellett, plusz lehetőségként szívesen csatlakozna hozzánk, szeretettel hívjuk és várjuk.

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” Zsolt 100,2.